Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Административно обслужване

В отдела се поддържа и актуализира ИС “ Нормативни документи “ с утвърдените европейски, международни и български стандарти с европейски статут. Актуализираната информация се предава ежегодно с протокол на АПИ . За нуждите на АПИ и системата се правят тематични стандартизационни справки. В отдела се обработват получаващите се в библиотеката чуждестранни периодични издания и се съставят резюмета на важни статии.

Чуждестранни периодични издания

За нуждите на АПИ се извършват тематични ретроспективни информационни справки по искане на съответните отдели.

Преводаческа дейност

В отдела се извършват преводи от и на английски , френски и немски езици на редица информационни материали , документи , научни статии , доклади и др., за нуждите на отделите в ИПМ. Преводите се завеждат в електронна база данни и се съхраняват в библиотеката.

Библиотечна дейност

Неразделна част от информационното обслужване е библиотечната дейност. ИПМ разполага с богат фонд от научно-изследователски доклади , нормативни документи, информационни материали и др., които се получават по линията на FEHRL и Европейската комисия. Ежегодно се получават чуждестранни и български периодични издания в областта на пътната инфрастуктура .

Библиотека на ИПМ

За нуждите на АПИ се предоставят ксерокопия от информационни материали от чуждестранни и български периодични издания , български стандарти , европейски стандарти и български стандарти с европейски статут.