Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

ИПМ

Пътни конструкции, геотехника и геосинтетици

Отдел „Пътни конструкции, геотехника и геосинтетици” се състои от две лаборатории – “Изпитване на строителни почви и каменни материали” и “Изпитване на геотекстилни материали”, чиято дейност е свързана с решаване на конкретни проблеми в областта на пътната геотехника, отнасящи се до строителството, ремонта и поддържането на пътната мрежа в страната. За осъществяването на тази дейност се провеждат множество лабораторни и полеви изпитвания , свързани с определянето на физико-механичните и якостни характеристики на строителни почви, скални материали и геотекстилни продукти.

Изпитване на строителни почви и каменни материали

В отдела се извършва контрол при изпълнението на насипи, откоси, банкети, земно легло, подосновни и основни пластове на пътни настилки на обекти от републиканската пътна мрежа. За целта се извършват много на брой основни от гледна точка на пътното строителство изпитвания за определяне на физико-механичните и якостни характеристики на изследваните строителни почви и каменни материали, както и полеви изпитвания за контрол на постигнатите плътности, модули на еластичност и на деформация и степени на уплътняване на изпълняваните обекти. Освен това се извършват и изпитвания на материали, влагани в железопътното строителство.

Специалистите от отдела извършват научно-изследователска дейност, свързана с използването в пътностроителната практика на нови за нашата страна химични и механични добавки за подобряване на физико-механичните и якостни показатели на почви с ниска носимоспособност, както и с употребата на кариерни отпадъци (стерили), фрезован материал от асфалтови настилки и шлаки от металургичното производство. Разработват се технологии за изпълнение на насипи, откоси, земно легло на пътни настилки, подосновни и основни пластове от стабилизирани почви и подходящо обработени отпадъчни и рециклирани материали.

В лабораторни условия се определят следните основни показатели:

Определяне на зърнометричен
състав

Определяне на границата на
протичане на почви с уреда
“паничка на Казагранде”

Определяне на максимална
обемна плътност и
оптимално водно съдържание
на почви и скални материали с
уреда „автоматичен Проктор”

Определяне на Калифорнийския
показател за носимоспособност
(CBR)на почви и скални материали

Определяне на якостта на
срязване на почви чрез
апарат за едноплоскостно
срязване

Определяне на коефициента на
ускорено полиране на
скални материали

Определяне на коефициента на
ускорено полиране на
скални материали

Пробни тела за определяне коефициента на ускорено
полиране

Определяне чистотата на трошени и речни пясъци чрез показателя „метиленово синьо”

Уреди за определяне на чистота на естествен и трошен пясък чрез показателя „пясъчен еквивалент

Полевите методи за контрол на изпълнените насипи, банкети, земно легло, подосновни и основни пластове на пътни настилки включват:

Определяне на модулите на
еластичност и надеформация
и на степента на
уплътняване с натискова плоча

Определяне на носимоспособност
и уплътняване чрез
плоча с динамично натоварване
(лек уред с падаща тежест)

Лабораторията разполага с нова апаратура, която включва:

Определяне на еластичния модул и коравината при полево изпитване с уред “GeoGauge”,

Определяне на обемната
плътност на
място чрез “заместващ пясък”

Определяне на обемната
плътност на
място чрез режещ пръстен

Пътни конструкции, геотехника и геосинтетици

В лабораторията за изпитване на геотекстилни материали са проектирани и изработени уреди за изпитване якостните и хидравличните характеристики на геосинтетични материали:

Тези уреди напълно съответстват на изискванията на съответните европейски стандарти.

В лабораторията се провеждат следните изпитвания за определяне на геометричните и якостни характеристики на геосинтетичните материали:

CBR-тест

Определяне якост (здравина) на
опън на широки ленти съгласно
БДС ЕN ISO 10319

Изпитване на опън на единични
ребра от георешетки