Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Асфалтови настилки

В Асфалтовата лаборатория се извършват лабораторни изпитвания на асфалтови смеси, асфалтови пластове и изпитване на минерални материали използвани за производство на асфалтови смеси, съгласно АSTM, BS, AASHTO и БДС EN. Като контролен орган в този отдел се изготвят и съгласуват рецепти за асфалтови смеси. Извършват се стандартизирани изпитвания за определяне на физико-механичните показатели на скални материали и на асфалтови смеси, полагани на обекти от РПМ.

Контрол на полаганата асфалтова
смес на АМ Тракия ЛОТ 4

Асфалтови смеси за изпитване

В лабораторията се провеждат следните изпитвания на асфалтови смеси:

 • Обемна плътност по БДС EN 12697-6:2012.
 • Максимална плътност по БДС EN 12697-5:2011.
 • Остатъчна порестост по БДС EN 12697-8:2003.
 • Обем на порите в минералния материал по БДС EN 12697-8:2003.
 • Обем пори, запълнени с битум по БДС EN 12697-8:2003.
 • Брой на ударите за уплътняване на пробното тяло от двете страни по БДС EN 12697-30:2012.
 • Устойчивост,условна пластичност, показател на условна твърдост по метода Marshall по БДС EN 12697-29:2003;БДС EN 12697-30:2012;БДС EN 12697-34:2012.
 • Зърнометричен състав на минералната част на асфалтова смес по БДС EN 12697-2:2002+А1:2008; БДС EN 12697-28:2006.
 • Съдържание на свързващо вещество в асфалтовата смес по БДС EN 12697-1:2012; БДС EN 12697-28:2006.
 • Оттичане на свързващото вещество по БДС EN 12697-18:2005, метод Shellenberg
 • Чувствителност към вода по БДС EN 12697-12:2009
 • Якост при индиректен опън по БДС EN 12697-23:2004
 • Модул на еластичност при натоварване на индиректен опън по БДС EN 12697-26:2012, приложение С
 • Наклон на образуването на коловоз - за пробно тяло:
 • Пропорционална дълбочина на коловоза – , при 10000 цикъла за пробно тяло;Дълбочина на коловоза – , при 10000 цикъла за пробно тяло по БДС EN 12697-22:2003+ +A1:2008; БДС EN 12697-33:2003+ +A1:2008
 • Коефициент на уплътнение на асфалтов пласт (степен на уплътнение) по БДС EN 12697-6:2012; БДС EN 12697-9:2004; БДС 17143:1990.
 • Дебелина на асфалтов пласт по БДС EN 12697-36:2003;
 • Обработваемост на неуплътнена смес при 5С по ТС; ТС-А 2012
 • Сцепление между скален материал и битум по БДС 11685:1982
 • Съвместимост между едри скални материали и битумни свързващи вещества по БДС EN 12697-11:2012
 • Устойчивост на противозамръзващи течности – повърхностно напрежение при опън по БДС EN 12697-41:2006
 • Устойчивост на противозамръзващи течности – запазена якост след съхранение в противозамръзваща течност по БДС EN 12697-41:2006
 • В лабораторията се провеждат следните изпитвания на добавъчни материали за асфалтови смеси и конструктивни пластове за пътища и съоръжения:

 • Съдържание на:фина (зърна под 0,063 mm) и дребна фракция (зърна под 0,5 mm) по БДС EN 933-1:2012; БДС 15783:1983; БДС 173:1987; БДС EN 12620:2002+A1:2008/ NA:2008
 • Зърнометричен състав по БДС EN 933-1:2012; БДС 2880:1984; БДС 2762:1983
 • Съдържание на бучки глина и ронливи зърна по БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008; БДС 173:1987
 • Коефициент на формата (SI) (съдържание на продълговати и плоски зърна) по БДС EN 933-1:2012; БДС EN 933-4:2008; БДС 173:1987;БДС EN 12620:2002+A1:2008/ NA:2008
 • Коефициент на плоски зърна (FI) по БДС EN 933-3:2012
 • Процентно съдържание на зърна с раздробени или натрошени повърхности и напълно закръглени зърна по БДС ЕN 933-5:2000+ +А1:2006; БДС 173:1987
 • Мразоустойчивост чрез замразяване по БДС EN 1367-1:2007; БДС EN 12620:2002+A1:2008/ NA:2008; БДС EN 12371:2010;БДС EN 13450:2003+АС:2005
 • Мразоустойчивост в разтвор на Na2SO4 и MgSO4 по БДС EN 1367-2:2009; БДС EN 12620:2002+A1:2008/ NA:2008 ;БДС EN 13450:2003+АС:2005
 • Съдържание на отмиваеми частици по БДС EN12620:2002+A1:2008/NA:2008
 • Обемна маса в насипно състояние по БДС EN 1097-3:2000
 • Обем на празнините по БДС EN 1097-3:2000
 • Съдържание на вода (фин пълнител) по БДС EN 1097-5:2008
 • Влажност по БДС 2880:1984
 • Водопопиваемост по БДС EN 1097-6:2001+A1:2006
 • Специфична плътност по БДС EN 1097-6:2001+ A1:2006; БДС EN 1097-7:2008
 • Плътност на зърната: специфична плътност на зърната (ρа);обемна плътност на зърната в сухо състояние (ρrd);обемна плътност на зърната във водонаситено и повърхностно сухо състояние (ρssd) по БДС EN 1097-6:2001+A1:2006
 • Сцепление между скален материал и битум по БДС 11685:1982
 • Абсорбция на вода (WA24) по БДС EN 1097-6:2001+A1:2006
 • Маршалов чук за уплътняване
  на пробни тела от
  асфалтова смес

  Маршалова преса за изпитване на
  пробни тела

  Машина за уплътняване на
  асфалтови пробни тела за коловози

  Апаратура за изпитване за образуване
  на коловози

  Апаратура за екстракция на асфалтова смес

  В Лабораторията за динамични изследвания се извършват следните изпитвания:

 • Определяне на деформационни характеристики на асфалтови пробни тела- гредички.
 • Съпротивление на статично пълзене на асфалтови смеси – BS 598-111.
 • Динамичен модул на еластичност – БДС EN 12697-26 C.
 • Якост на индиректен опън на цилиндрични пробни тела – БДС EN 12697.
 • Якост на опън на хидроизолационни материали.
 • Якост на опън на геосинтетици.
 • Адхезия на хидроизолационни материали към бетонова повърхност.
 • MTS - апаратура