Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

ИПМ

Строителна химия и пътна сигнализация

Отдел „Строителна химия и пътна сигнализация” работи основно в две направления:

Основните дейности на отдела са:

Контрол при строеж и ремонт на пътища и съоръжения:

Пътна безопасност:

Лабораторията към отдела разполага с модерна и добре оборудвана лабораторна база, позволяваща изследване и контрол на химичните, физикохимичните, реологичните и оптичните характеристики на материали за строеж, ремонт и поддържане на пътищата обединени в следните категории:

Изпитване на органични свързващи вещества

Вискозни конвенционални битуми, полимер модифицирани битуми и разредени битуми - физикохимични характеристики, химичен състав, реологични характеристики по SUPERPAVE, склонност към стареене;

Точка на омекване
по метода „Пръстен-топче"

Пенетрация

Дуктилитет

Определяне на динамичен и
кинематичен вискозитет на
конвенционални
и разредени битуми

Апаратура за прогнозиране
на склонността на битумни
свързващи вещества към
стареене в процеса на
производство и полагане
на асфалтовите смеси
- RTFOT метод

Апаратура за определяне на реологичните характеристики: динамичен модул, фазов ъгъл и вискозитет при безкрайно ниски напрежения на срязване

Битумни емулсии - определяне на пълната гама от характеристиките, включени в европейската рамкова спецификация за катионни битумни емулсии

Апаратура за определяне на
дестилационните характеристики на битумни емулсии

Асфалтови смеси непосредствено след производство или след процес на експлоатация - състав, възстановяване на свързващото вещество и определяне на характеристиките му.

Апаратура за гореща
екстракция на асфалтови
смеси, метод на Soxlet

Ротационен изпарител
за възстановяване на
екстрахирано свързващо
вещество

Хидроизолационни мембрани - пълна гама от характеристиките, включени в продуктовите и техническите спецификации.

Цимент и разтвори- химичен състав;

Скални материали- химичен състав, сцепление със свързващи вещества;

Бетон - нов и в процес на експлоатация- химичен състав, прогноза за вероятност на корозия на армировката.

Спектрофотометрично определяне на съдържание на хлориди в бетон

Материали за сигнализация на пътищата:

Измерване на дневна
и нощна видимост на
хоризонтална пътна
маркировка

Определяне на нощна
видимост на пътни
знаци

Нощна видимост на
хоризонтална
пътна маркировка

Хоризонтална пътна
маркировка

Карта с участъци с повтаряемост на ПТП