Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

История

Институтът има дългогодишна история. Създаден през 1957 г. като Научно-технически институт към тогавашното Министерство на комуналното стопанство, благоустройството и пътищата, а през 1959 год. се прехвърля към Управление на пътищата при Министерски съвет (сега Агенция „Пътна инфраструктура). Нееднократно е преобразуван с Постановления на Министерски съвет. Дейността, целите, функциите и задачите на института са били основно и само в областта на пътното дело - научноизследователска и експертна дейност, разработка и внедряване на технологии за подпомагане работата на Агенция „Пътна инфраструктура” и Областните пътни управления, като извършва необходимите проучвания, експертизи, анализи и контрол на републиканската пътна мрежа. През годините в института е организирано двустранно и многостранно международно сътрудничество – до 1989 г. между страните членки на СИВ, а след това в рамките на ЕС. До 2010 г. института е оторизиран да организира и провежда конкурси за научни сътрудници и техния избор, след решение на Научния съвет, при реда и условията на отменения Закон за научните степени и научните звания. Научният съвет е сформиран от 60% хабилитирани лица, като за членове са привличани и преподаватели от Университета са архитектура, строителство и геодезия - София.

Важни дати

1 февруари 1957 год.

Към Министерството на комуналното стопанство и благоустройството преминава Главно управление на пътищата и то се преименува в Министерство на комуналното стопанство, благоустройството и пътищата с Указ №59 на Президиума на Народното събрание.

6 март 1957 год.

С Постановление №34 на ЦК на БКП и Министерския съвет се създава Научно-технически институт към Министерство на комуналното стопанство, благоустройството и пътищата.

Постановление №34 на ЦК на БКП и Министерския съвет

27 август 1958 год.

Приема се наредба за устройството и работата на Научно-техническия институт при Министерството на комуналното стопанство, благоустройството и пътищата начело с Любен Манчев.

Любен Манчев –първият директор на Научно-техническия институт по пътища17 март 1959 год.

Създава се Управление на пътищата при Министерския съвет и Президиумът на народното събрание с Указ №213 назначава Иван Винаров за началник на Управление на пътищата при министерския съвет.

17 ноември 1959 год.

С постановление №236 на ЦК на БКП и на Министерския съвет се създава Научно-изследователски институт по пътищата към Управление на пътищата при Министерски съвет.

2 декември 1964 год.

Открива се Първата юбилейна научно-техническа конференция на Научно-изследователския институт по пътища при Главно управление на пътищата при Министерски съвет.

7февруари 1967 год.

Главно управление на пътищата при Министерския съвет приема правилник за устройството и задачите на Научно-изследователския институт по пътища.

25 ноември 1971 год.

С постановление №43 на Министерския съвет Научно-изследователският институт по пътищата се обединява с ИПП „Пътпроект“ под наименованието Център за научни изследвания и проектиране на пътищата при Главно управление на пътищата.

19 ноември 1973 год.

С постановление №63 на Министерския съвет Центърът за изследвания и проектиране на пътищата при Главно управление на пътищата се разделя, като от него излиза ИПП „Пътпроект“ и остава под наименование Научно-изследователски институт по пътищата.

03 юни 1974 год.

С постановление №45 на Министерския съвет Научно-изследователският институт по пътищата се преименува в Институт по пътища.

1978 - изпитване на Аспарухов мост26 юни 1986 год.

С разпореждане на Бюрото на Министерски съвет №16 Института по пътища се преименува в Технологичен институт по пътища с предмет на дейност научно-изследователска и технологична дейност и трансфер на технологии в пътното дело.

15 юни 1993 год.

Със заповед на Министъра на транспорта №РД-08223 Технологичния институт по пътища се преобразува в Централна лаборатория по пътища и мостове (ЦЛПМ) на подчинение на Главно управление на пътищата с предмет научно изследователска дейност, разработване и осъвременяване на нормативната база на пътното дело, проучване на движението и планиране развитието на пътната мрежа, усъвършенстване на пътните конструкции и настилки, поддържане и ремонт на пътища, повишаване безопасността на движението,обследване на настилки и пътни съоръжения, методическо ръководство и контрол на пътните лаборатории в страната, изпитване на специфични пътно-строителни материали, осигуряване на информация за новостите в пътното строителство.

8 август 2006 г.

Изпълнителна агенция “Пътища” (ИАП) се преобразува във Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” (ФРПИ) към министъра на финансите, считано от 12 август 2006 г. Фонд РПИ е универсален правоприемник на ИАП.

Национална агенция "Пътна инфраструктура" е универсален правоприемник на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура".

9 септември 2008 год.

Влиза в сила нов Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация . С въведените промени в Закона за пътищата, Национална агенция „Пътна инфраструктура” е преименувана на агенция „Пътна инфраструктура”.От същата дата Централната лаборатория по пътища и мостове (ЦЛПМ) вече е Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти.

10 Декември 2014 год.

С постановление №388 на Министерски съвет обнародвано в държавен вестник брой №102 от 12.12.2014г. преименува от "Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти" в "Институт по пътища и мостове"