Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Добре дошли

Института по пътища и мостове изпълнява научноизследователска и приложна дейност на национално равнище в областта на пътното дело, дейности по контрол и изпитване на строителни материали, изготвяне на становища, анализи и експертизи, при спазване на националното законодателство, правото на ЕС и на приложимите международни стандарти. Дейността, функциите и задачите, които изпълнява ИПМ, са регламентирани в Правилник за структурата, дейността и организация на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Функциите и задачите, които извършва института, както и услугите, които предоставя са в рамките на държавата и са предназначени основно за проектиране и изграждане на националната пътна инфраструктура. Изготвяните експертизи, становища и услугите, извършвани по изпитване и контрол, са предназначени основно за дейността на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, структурата на Агенция „Пътна инфраструктура” и външни клиенти - фирми, извършващи пътностроителна дейност в национален мащаб.

Освен на национално ниво, организацията е акредитирана като консултантска фирма за Европа в Централния консултантски регистър DGIA в Брюксел под № N BUL – 22424 и като изпитвателна лаборатория към ЕОТС – TICQA под № 50032 Брюксел, Белгия. Поддържа международни контакти със сродни организации като Централна лаборатория по пътища и мостове (LCPC) и Службата за технологични проучвания в областта на пътищата и автомагистралите (SETRA) – Франция, Датски пътен директорат и институт и др.

ИПМ членува във Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL). Участва в изготвянето на препоръки за Европейската комисия по транспорта, пътната индустрия, потребителите на пътища и пътните администрации.

Човешки ресурси - ИПМ разполага с висококвалифицирани служители, назначени на ръководни, експертни и технически длъжности. 70% от служителите са с висше образование, образователно-квалификационна степен Бакалавър, Магистър, с научна степен „Доктор”; с научни звания: старши научен сътрудник; научен сътрудник. Основните специалности, които се изискват за заемане на длъжностите са: Транспортно - пътно строителство; Химия; Геология. Останалите служители са предимно със средно специално образование (спомагателен персонал), с професионална квалификация, отговаряща да заемат длъжности, изпълняващи лабораторна дейност, строителни техници. ИПМ привлича и обучава млади специалисти – предимно студенти и дипломанти от УАСГ и ВТУ “Тодор Каблешков”.

Мисия и стратегически цели

ИПМ има значителен принос в изграждането на новостроящи обекти от национално значение като магистрали „Люлин”, „Тракия, „Струма”, „Марица”, „Хемус” и рехабилитацията на републиканската пътна мрежа.

Институтът подпомага централната администрация на АПИ и областните пътни управления, като извършва необходимите за осъществяване на тяхната дейност проучвания, експертизи и контрол на качеството.

Осъществява методическо ръководство и контрол на районните пътни лаборатории към Областните пътни управления, чрез:

 • Консултиране по използването на новата нормативна база (стандарти, указания, спецификации и др.);
 • Оказване помощ при обследване на технико-експлоатационните качества на пътищата и съоръженията;
 • Консултиране при провеждане на лабораторни изпитвания и окачествяване на пътно-строителни материали;
 • Консултиране при окачествяване на пътно-строителни работи;
 • Провеждане на курсове и квалификация на ръководителите на лаборатории, инженерите и лаборантите;
 • Контрол и проверка на използваните уреди и апаратура и начина на работа с тях.
 • Организира и провежда семинари и обучения, съвместно с чуждестранни партньори по международни европейски програми, предназначени за системата на Агенция „Пътна инфраструктура” и външни фирми.

  Проучва и разпространява в системата на агенцията новостите в пътната наука по отношение на материалите, изделията и изпълнените строителни и монтажни работи, технологиите, безопасността на движението и др.;

  Извършва дейност за външни клиенти – фирми от пътно-строителния бранш, основно за изпитване и контрол на строителни материали, изготвяне на становища и експертизи.

  Работи в тясно сътрудничество с Главно управление „Охранителна полиция” към МВР - създава и поддържа база данни за места и участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, интегрирана с тяхната база данни. Обследва и разработва мероприятия за обезопасяване на тези участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия в изпълнение на стратегията за развитие на пътната инфраструктура и средно-срочната оперативна програма;

  Изпълнява арбитражни функции при технически спорове във връзка с окачествяване на материалите. Подготвя предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните стандарти.

  Координира и участва в работата по задачи и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL). Координира изготвянето на предложения за включване в проекти по линия на FEHRL. Организира обработването и разпространяването на информацията от FEHRL, Европейския консултативен съвет за изследвания в пътния транспорт (ELTRAC) и др. Участва в работните срещи на "Научните координатори" и Генералната асамблея на FEHRL.