Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

ИПМ

Пътни съоръжения

Отдел „ Пътни съоръжения ” още от създаването на НИИП (ИПМ) има съществен принос във внедряването на техническия прогрес в проектирането, строителството и експлоатацията на пътните мостове. Дейността му се е развивала в няколко основни направления в зависимост от актуалните нужди на АПИ (ГУП) в съответните икономически условия.

Внедряване на нови технологии и изделия в мостовото строителство

Изпитване на пътни мостове и констркутивни елементи

Тази дейност се развива след 1965 година със започване на строителството на мостови конструкции с големи отвори и големи височини на стълбовете. Тя има за цел да установи поведението на мостовата конструкция при проектно натоварване във връзка с приемането и в редовна експлоатация. Изпитвания се правят също така и на стари мостове, както и на различни конструктивни елементи:

Статично изпитване –
натоварване

Измерване на провисвания при
статично изпитване

Изпитване на пилоти
Изпитване на анкери

Нормативни и технически документи

Технологични

Изпитвания

БДС, правилници и технически спецификации

Експлоатация на пътни мостове

Обследване на пътни мостове

Ревизионна машина Хидра

Измерване на бетонното покритие на
армировката с covermeter

Определяне на степента на
корозия на армировката в бетона
по метода на полуклетката

Определяне на вероятната
якост на натиск н
а бетона със склерометър

Определяне на хлорните йони
в бетона

Лабораторни изпитвания на бетон и бетонни изделия - за определяне на следните показатели

Определяне на статичен
еластичен модул на бетон

Изпитване на гредови детайл

Движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства по пътната мрежа в страната

Определяне на маршрути за
преминаване на тежки
извънгабаритни товари по РПМ

Преминаване на тежък
извънгабаритен товар
по усилен със скеле мост

Контролни дейности

Като акредитирана лаборатория, ИПМ и в частност отдел „ Пътни съоръжения ” упражнява контролни функции при изграждането на пътни обекти в цялата страна по конкретни искания на АПИ - за контролната дейност при всеки конкретен случай се изготвя доклад с констатации и предложения, който се предава на АПИ. Контролната дейност обхваща спазване на технологичните изисквания съответно с техническата спецификация на обекта, изпивания на място и на взети проби – в лабораторията, лабораторни изпитвания за оценка на съотвествието на влаганите в пътното строителство материали и издаване на съотвени протоколи и сертификати; контрол на изпитвания провеждани от други организации по показатели, за които ИПМ е акредитирано.

Други дейности

Проучване за системите за управление на мостове ( 1998). Участие в работата на Tехнически комитет 5 „Бетон и бетонни изделия” и Технически комитет 56 „ЕВРОКОДОВЕ” на „Българския институт по стандартизация”. Участие в международни проекти разработвани от „ Форум на европейските национални пътни лаборатории” (FEHRL).