Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Пътни съоръжения

Отдел „ Пътни съоръжения ” още от създаването на НИИП (ИПМ) има съществен принос във внедряването на техническия прогрес в проектирането, строителството и експлоатацията на пътните мостове. Дейността му се е развивала в няколко основни направления в зависимост от актуалните нужди на АПИ (ГУП) в съответните икономически условия.

Внедряване на нови технологии и изделия в мостовото строителство

 • Теоретично и експериментално проучване и внедряване на предварително напрегнатия стоманобетон в мостовото строителство на базата на DIN 4227 ( 1958-1962)
 • Разработване и внедряване на производството на фуги за мостови конструкции на базата на констркуции на немските фирми Maurer и Reinmetall за дилатация 75,120,180,240 mm (1979-1981) съвместно с ВИАС (УАСГ), Мостстрой, Завод „Благой Попов”-град Перник и ЗКТИ- град Кула
 • Разработване и внедряване в производството на български еластомерни (неопренови) лагери за мостове (1979-1981) съвместно с Институт по каучук, Каучуков завод „Зебра” –град Курило и Мостстрой
 • Внедряване на циментови стабилизации като носещ конструктивен пласт на пътната настилка (1985-1991)
 • Изпитване на пътни мостове и констркутивни елементи

  Тази дейност се развива след 1965 година със започване на строителството на мостови конструкции с големи отвори и големи височини на стълбовете. Тя има за цел да установи поведението на мостовата конструкция при проектно натоварване във връзка с приемането и в редовна експлоатация. Изпитвания се правят също така и на стари мостове, както и на различни конструктивни елементи:

 • Изпитване чрез пробно статично и динамично натоварване на пътни мостове- изпитвания са правени на всички мостове и виадукти на магистрали „Хемус”„ „Тракия”, „Марица”, „Струма”, „Люлин”, „Аспарухов мост”, „Маказа” и други мостове. По голяма част от изпитванията са извършени самостоятелно, а друга част – съвместно с и други лаборатории
 • Изпитване до разрушение на големи мостови греди от обикновен и предаварително напрегнат стоманобетон на полеви полигони- виадукт на път Пирдоп-Розино, виадукт „Писанец”, „ Аспарухов мост”, ЗСК Кремиковци( съвместно с НИСИ), полигон Казичене (съвместно с УАСГ) и магистрала Люлин (съвеместно с Мостконсулт)
 • Изпитване чрез пробно статично натоварване на тестови и работни изливни пилоти - „Аспарухов мост”, АМ „Тракия”, АМ „Струма”, АМ „Люлин” и други
 • Изпитване на анкери
 • Изпитване на монтажни кран-ферми, метални скелета и други
 • Статично изпитване – натоварване

  Измерване на провисвания при
  статично изпитване

  Изпитване на пилоти
  Изпитване на анкери

  Нормативни и технически документи

  Технологични

 • Технологии за производство на бетон, предварително напрягане по система „Фрейсине”, изливни пилоти, можтаж на греди с кран-ферма и автокран и стълбове с пълзящ кофраж (1970-1972) съвместно с водещи специалисти от НИСИ и Техноекспортстрой
 • Технически правила за ремонт стоманобетонни мостове (1975)
 • Технически изисквания за повърностни защитни системи за стоманобетонни мостове (2002)
 • Технически изисквания за възстановяване на бетона на пътни стоманобетонни мостове (2000)
 • Указания за контрол, превантивна защита и рехабилитация на бетонното покритие на констркуциите на стоманобетонните мостове (2002)
 • Указание за изпълнение на пътни настилки от бетон (1980)
 • Изпитвания

 • Инструкция за изпитване на пътни мостове (1980)
 • Методика за изпитване на кран-ферми (1975-1980)
 • БДС, правилници и технически спецификации

 • БДС 1050 – Товари временни подвижни за пътни мостове
 • Временен правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни пътни мостове (1973) съвместно с Пътпроект, НИСИ и УАСГ на база на немските стандарти DIN 1045 и DIN 1075
 • Участие в изготвяне на Техническа спецификация 2000, 2009 и 2014 на АПИ
 • Внедряване на БДС ЕN и системата EUROCODE
 • Експлоатация на пътни мостове

 • Инструкция за технически надзор и поддържане на пътни мостове и водостоци (1993)
 • Католог за дефекти и повреди на пътни мостове от бетон, стоманобетон и зидария (1994)
 • Методически указания за определяне на товароносимостта на стоманобетонни пътни мостове в експлоатация (1994)
 • Обследване на пътни мостове

 • Специални обследвания на пътни мостове по възлагане на АПИ - оглед, измерване на бетонното покритие на армировката с covermeter, Определяне на степента на корозия на армировката в бетона по метода на полуклетката, Определяне на вероятната якост на натиск на бетона със склерометър, Определяне дълбочината на карбонизация на бетона, Определяне на хлорните йони в бетона. При необходимост използване за достъп до мостовата конструкция на ревизинната машина Hydra
 • Ревизионна машина Хидра

  Измерване на бетонното покритие на
  армировката с covermeter

  Определяне на степента на
  корозия на армировката в бетона
  по метода на полуклетката

  Определяне на вероятната якост на
  натиск на бетона със склерометър

  Определяне на хлорните йони в бетона

 • Общо обследване мостовете от РПМ (3300 броя) проведено в периода 2003-2006 с цел създаване на автоматизирана база данни на технически паспорти и протоколи за състоянието на моста по методика създадена от ИПМ, софтуер от фирма „Фрейсине-Адвитам” (Scan print) и провеждане съвместно с Мостконсулт и ОПУ.
 • Полеви изпивания на адхезия на хидроизолация към бетонната основа при натоварване на осов опън
 • Поддържане на информация за всички мостове и водостоци по РПМ в географксата информационна система на АПИ
 • Лабораторни изпитвания на бетон и бетонни изделия - за определяне на следните показатели

 • Изпитване на добавачни материали за бетон
 • Изготвяне на рецепти на бетон и циментова стабилизация
 • Изпитване на бетонни смеси: Консистенция, Обемна маса, Съдържание на въздух, Водоотделяне, Време съхранение на консистенцията, Тест на Вебе, Степен на уплатнение, Плътност, Съдържание на хлориди и сулфати
 • Изпитване на втвърден бетон: Якост на натиск, Якост на опътн при огъване, Якост на осов опън, Водонепропускливост, Мразоустойчивост, Плътност, Вероятна якост на натиск чрез импулсен утразвуков метод, Определяне на еластичен модул на бетона
 • Определяне на статичен
  еластичен модул на бетон

  Изпитване на гредови детайл

 • Изпитване на строителни разтвори (замазки):-Зърнометричен състав на сухи смеси, Обемна маса в прясно и втвърдено състояние, Якост на натиск, Якост на опън при огъване
 • Контрол на изделия от бетон:
 • Плочи за облицовка-Пукнатини от съсъхване, Обрушване по ръбовете, Оронване по върховете, Шупли, Якост на опън при огъване, Водопопиваемост, Мразоустойчивост
 • Улеи за отводняване-Геометрични размери, Грапавини, шупли и т.н.
 • Бодрюри и бетонни плочи- геометрични параметри, сила на разрушаване при огъване, якост на опън при огъване, водопопиваемост
 • Движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства по пътната мрежа в страната

 • Определяне на маршрути за преминаване на извънгабаритни ППС
 • Определяне мостовете, които трябва да се преизчисляват и евнтуално усилят
 • Определяне на методите за усилване на мостове (временно с тежки подпорни скелета и трайно с залепване на карбонови нишки на мостовата конструкция)
 • Пробно натоварване на трайно усилените мостове с карбонови нишки (съвместно с Мостконсулт)
 • Проверка на състоянието на маршрута и мостовете непосредствено преди преминаване на тежкия извънгабаритен товар
 • Придружаване на особено тежки извънгабаритни ППС с цел контрол на движението съгласно съотвените предписания
 • Оглед на моста след преминаване на товара
 • Определяне на маршрути за
  преминаване на тежки
  извънгабаритни товари по РПМ

  Преминаване на тежък
  извънгабаритен товар
  по усилен със скеле мост

  Контролни дейности

  Като акредитирана лаборатория, ИПМ и в частност отдел „ Пътни съоръжения ” упражнява контролни функции при изграждането на пътни обекти в цялата страна по конкретни искания на АПИ - за контролната дейност при всеки конкретен случай се изготвя доклад с констатации и предложения, който се предава на АПИ. Контролната дейност обхваща спазване на технологичните изисквания съответно с техническата спецификация на обекта, изпивания на място и на взети проби – в лабораторията, лабораторни изпитвания за оценка на съотвествието на влаганите в пътното строителство материали и издаване на съотвени протоколи и сертификати; контрол на изпитвания провеждани от други организации по показатели, за които ИПМ е акредитирано.

  Други дейности

  Проучване за системите за управление на мостове ( 1998). Участие в работата на Tехнически комитет 5 „Бетон и бетонни изделия” и Технически комитет 56 „ЕВРОКОДОВЕ” на „Българския институт по стандартизация”. Участие в международни проекти разработвани от „ Форум на европейските национални пътни лаборатории” (FEHRL).