Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

ИПМ

Структура

Институт по пътища и мостове, гр. София е специализирано звено в структурата на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. ИПМ се представлява и ръководи от директор, който се назначава и упълномощава от Председателят на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Предмет на дейност

Основни услуги

В състава на ИПМ има изпитвателна лаборатория (ИЛ). ИЛ е в процес на акредитация съгласно изизкванята на БДС EN ISO/IEC 17025. ИЛ може да извършва изпитваня в следните области:

Технико-технологични равнища

ИПМ разполага с технически обезпечени стационарни и мобилни пътни лаборатории, оборудвани със съвременна специализирана апаратура и техника, необходими за качественото извършване на изпитване и контрол:

Институтът разполага с достатъчен брой технически средства и оборудване, подходящи за изпълнението на всички дейности и задачи, свързани с контролната дейност.

Специализираното стационарно мобилно оборудване подлежи на вътрешно калибриране преди всеки контрол. Калибрирането на мобилното оборудване се извършва от екипа, работещ с оборудването, по методики, отнасящи се само за това оборудване и с помощта на технически средства – работни еталони, калибрирани по съответния ред от акредитирана от ИА “БСА” лаборатория в ИЛ.

При нужда след ремонт, по график или по друга причина между планираните калибровките се правят контролни проверки. Това се отнася за цялото оборудване, използвано при контролната дейност на Органа за контрол от вида С.

Разполага със съвременна високотехнологична апаратура и оборудване и богат автопарк от специализирани моторни превозни средства за работа при полеви условия. (мобилни лаборатории с прикачена апаратура към тях), необходими за качествено извършване на услугите.