Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Структура

Институт по пътища и мостове, гр. София е специализирано звено в структурата на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. ИПМ се представлява и ръководи от директор, който се назначава и упълномощава от Председателят на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Предмет на дейност

 • Осигурява научнообоснована база данни за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;
 • Изготвя становища в областта на проектирането, строителството, ремонта и поддържането на пътищата. Извършва анализи и експертизи на проучвателни, проектни и на строителни проблеми в пътното строителство;
 • Разработва, поддържа и актуализира централна информационна банка с данни, контролира районните информационни банки с данни за материали, влагани в пътното строителство;
 • Контролира качеството и разрешава влагането на материали и продукти, използвани при строителството, ремонта и експлоатацията на пътища. Следи за качеството на хоризонталната и вертикална пътна сигнализация и на пътните принадлежности;
 • Разработва и съгласува рецепти за композитни пътностроителни материали и продукти;
 • Изследва възможностите за усъвършенстване на използваните материали и продукти в пътното строителство и одобрява след проверка в лабораторни условия използването на нови видове материали. Изпълнява арбитражни функции при технически спорове във връзка с окачествяване на материали;
 • Извършва изследвания, анализ и моделиране на автомобилното движение във връзка с изграждането на нови пътни обекти, както и планиране развитието на републиканската пътна мрежа;
 • Проучва движението на републиканските пътища и съставя прогнози за неговото развитие;
 • Подготвя предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело. Съдейства за въвеждането на европейските и международните стандарти.
 • Основни услуги

  В състава на ИПМ има изпитвателна лаборатория (ИЛ). ИЛ е акредитирана съгласно изизкванята на БДС EN ISO/IEC 17025. ИЛ може да извършва изпитвания в следните области:

 • Изпитване на добавъчни материали за бетон, асфалтови смеси и конструктивни пластове за пътища и съоръжения – всички видове добавъчни материали и шлаки;
 • Изпитване на неорганични свързващи вещества – хидратна вар и цимент;
 • Изпитване на асфалтови смеси – всички видове асфалтови смеси;
 • Изпитване на материали за хидроизолации – огъваеми листови битумни и полимер битумни мушами и паста хидроизолационна – студена;
 • Изпитване на геотекстилни материали – всички видове геотекстилни материали – геомрежи, нетъкан и тъкан геотекстил, геокомпозити, георешетки, геодренове и геомембрани;
 • Изпитване на строителни почви – всички видове строителни почви;
 • Изпитване на органични свързващи вещества – битуми и полимер модифицирани битуми, битумни емулсии, материали за запълване на фуги и пукнатини;
 • Изпитване на пътна маркировка – бои, спрейпластици, термопластици и изпълнени пътни маркировки;
 • Изпитване на материали за зимно поддържане на пътища – технически соли за зимно поддържане, магнезиева луга и течни противозамръзващи средства за зимно поддържане;
 • Изпитване на пътни знаци, табели и други средства за сигнализиране;
 • Изпитване на принадлежности от пътното оборудване – ограничителни системи за пътища, пътни знаци, предпазни мрежи и елементи за защита от шум;
 • Изпитване на бетон – бетонни смеси и втвърден бетон;
 • Изпитване на изделия от бетон – плочи за облицовки, улеи за отводняване, бордюри и бетонни плочи;
 • Изпитване на пътни съоръжения, конструкции и принадлежности към тях – пилоти, стоманобетонни елементи за сглобяеми конструкции, лагери за пътни мостове, кранферми, анкери, мостове и водостоци;
 • Изпитване на повърхностните качества на настилките – всички видове пътни настилки – пътни покрития.
 • Технико-технологични равнища

  ИПМ разполага с технически обезпечени стационарни и мобилни пътни лаборатории, оборудвани със съвременна специализирана апаратура и техника, необходими за качественото извършване на изпитване и контрол.

  Институтът разполага с достатъчен брой технически средства и оборудване, подходящи за изпълнението на всички дейности и задачи, свързани с контролната дейност.

  Специализираното стационарно и мобилно оборудване подлежи на вътрешно калибриране преди всеки контрол и изпитване. Калибрирането на мобилното оборудване се извършва от екипа, работещ с оборудването, по методики, отнасящи се само за това оборудване и с помощта на технически средства – работни еталони, калибрирани по съответния ред от акредитирана от ИА “БСА” лаборатория в ИЛ.

  При нужда след ремонт, по график или по друга причина между планираните калибрирания се правят контролни проверки. Това се отнася за цялото оборудване, използвано при дейността на изпитвателната лаборатория.

  ИПМ разполага със съвременна високотехнологична апаратура и богат автопарк от специализирани моторни превозни средства за работа при полеви условия (мобилни лаборатории с прикачена апаратура към тях), необходими за качествено извършване на услугите.