Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Автомобилно движение

Основната дейност на отдела, заради която той е бил създаден през 1960 година е да се организира преброяване на автомобилното движение по Републиканската пътна мрежа с цел да се следят тенденциите на изменение на трафика и парка от автомобили.

Изследването на автомобилното движение на базата на профилни и маршрутни преброявания е от първостепенно значение за осигуряване на необходимата информация при решаване на почти всички задачи в областта на пътната практика, а именно:

 • Организира, контролира и обработва данните от регулярно провежданите в страната профилни преброявания на автомобилното движение. Броят на действащите преброителни пунктове надхвърля 1300 във всички области, като 117 от тях са Главни.
 • Разработва диагнози и прогнози за автомобилното движение, като използва определени зависимости на протичане на трафика през определени часове, дни, месеци и години, и отчита характера на движението за всеки конкретен пътен участък.
 • Предоставя на Държавната администрация, на КАТ, на юридически и физически лица, актуална информация за транспортното натоварване на автомобилните пътища.
 • Изгражда транспортни модели за разпределение и преразпределение на трафика в различни ситуации и варианти на пътната мрежа.
 • Захранва Пътната банка данни и ГИС с данни за трафика по Републиканските пътища. Служи за база при анализите „Ползи-разходи“ и при определянето на устойчивостта на проектните решения.
 • Организира и ръководи извършването на маршрутни преброявания на автомобилното движение - „Произход-Предназначение“, с цел определяне на матрицата на кореспонденциите в различни региони на страната.
 • Основната информация за интензивността на автомобилното движение се осигурява чрез извършване на профилни преброявания и съответна обработка на получените данни.

  Карта с разпределение на трафика за 2010 г.

  От 2016 година ръчното профилно преброяване на движението е прекратено. Въведени са в експлоатация 320 автоматични уреди, които преброяват, класифицират и измерват моментната и средната скорост на МПС. Информацията се събира на специализиран сървър в АПИ. На базата на идентифициране на всяко отделно МПС могат да се формират маршрути на движение, изследване на транзита и др. Могат да се правят анализи за максимално и минимално натоварване на пътищата, търсене на тесни места, аналитична обработка на скоростите по видове МПС и др. Крайните резултати се визуализират чрез ГИС системата на АПИ.

  Въведена е в експлоатация системата „VISUM“, която дава възможност да се изграждат модели на транспортното натоварване на пътната мрежа, да се изследват варианти на ново строителство или да се оценяват проекти за временна организация на движението.

  Карта с разпределение на автоматичните преброителни уреди