Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Обследване на пътища и конструктивно качество на настилките

Дефлектограф на LACROIX

Основна дейност на Отдел „ОПККН” е обследване на повърхностните и конструктивни качества на настилките, чрез определяне на нивото на равност и носимоспособността на настилката, както и количествена оценка на различните повреди по настилката.

Отделът разполага с един дефлектограф на “ LACROIX” и един дефлектометър с падаща тежест на „Куаб”, чрез които се изследват конструктивните качества на настилките. Чрез Дефлектографа на LACROIX се определя еластичният модул на настилката, а с дефлектометъра с падаща тежест се определя статичният модул на настилката. Въз основа на направените анализи могат да се определи носимоспособността на настилката и необходимостта от усилващи пластове при предстоящ ремонт.

Повърхностните качества на настилките се обследват чрез няколко уреда:

 • Профилограф MARK II на Dynatest – измерва равността на пътя в IRI (международен коефициент на равност) разполага с 3 лазера и видеокамери за заснемане на пътя;
 • Профилограф MARK IV на Dynatest - измерва равността на пътя в IRI (международен коефициент на равност), разполага с 2 лазера;
 • Профилограф MARK II Dynatest

  Профилограф MARK IV Dynatest

  Road Doctor CamLink

  Със специализиран софтуер Road Doctor се извършва заснемане и инвентаризацията на повредите в настилката и на състоянието на отводняването. Тези видео записи се свързват с пространствени данни. Тази дейност може да бъде извършена в офиса, което прави процеса на инвентаризация по-бърз, по-безопасен и по-точен.

  Въз основа на направените обследвания могат да се определят количеството и вида на различните повреди по пътната повърхност. С наличната апаратура се извършват поръчки на външни възложители и на АПИ за обследване качествата на пътищата, като по този начин ИПМ може да изразява експертно мнение относно състоянието на пътната мрежа. Извършва се и текущ контрол на СМР на нови и рехабилитирани обекти.

  Всички данни за пътищата дават ценна информация за планиране на поддържането и рехабилитацията на РПМ.

  Профилограф MARK II Dynatest

  Профилограф MARK IV Dynatest

  В отдела се изготвят цифрови карти с помощта на Географската информационна система (GIS). Този вид система позволява лесното и ефективно съхраняване, обновяване, анализиране и визуализиране на географската информация. Това позволява да се правят различни справки, свързани с транспортно -експлоатационните показатели на пътя (равност, носимоспособност, интензивност на движението, мостове, тунели, УКПТП и др.). В отдела се извърша и анализ за прекласификация на пътища от Републиканската и общинска пътна мрежа.

  Работна карта