Агенция "Пътна инфраструктура"

Институт по пътища и мостове

Назад

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ И ХИДРАВЛИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ГЕОСИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ
Цена
1
Маса на единица площ на геосинтетици съгласно БДС EN ISO 9864
69,00 лв
2 Дебелина на еднослойни геотекстили съгласно БДС EN ISO 9863-1
76,00 лв
3 Дебелина на еднослойни твърди геомембрани съгласно БДС EN ISO 9863-1
88,00 лв
4 Здравина (якост) на опън на тесни ленти съгласно БДС EN 29073-3
107,00 лв
5 Якост на опън и относително удължение на широки ленти съгласно БДС EN ISO 10319
201,00 лв
6 Якост на опън и относително удължение на широки ленти съгласно ASTM D 4595
201,00 лв
7 Якост на опън и относително удължение на снопчета/ребра от геомрежи съгласно ASTM D 6637
201,00 лв
8 Якостни характеристики на опън (пробни тела тип 5) на геосинтетични прегради (геомембрани), съгласно БДС EN ISO 527-3 – с пробни тела, изготвени от ИПМ
214,00 лв
9 Якостни характеристики на опън (пробни тела тип 5) на геосинтетични прегради (геомембрани), съгласно БДС EN ISO 527-3 – с пробни тела от клиента
170,00 лв
10 Якост на опън на свързвания/шевове по метода на широките ленти съгласно БДС EN ISO 10321
223,00 л
в
11 Якост на статично пробиване (CBR-тест) съгласно БДС EN ISO 12236
132,00 лв
12 Устойчивост на динамично пробиване (падащ конус) съгласно БДС EN 13433
116,00 лв
13 Устойчивост на пробиване с пирамида на поддържащи геосинтетици съгласно БДС EN 14574
109,00 лв
14 Якост на скъсване при трапецовидно захващане на геотекстил съгласно ASTM D 4533
113,00 лв
15 Водопропускливост нормално (перпендикулярно) на равнината на геотекстила съгласно БДС EN ISO 11058
122,00 лв
16 Площна водопропускливост съгласно БДС EN ISO 12958
118,00
17 Характеристичен размер на отворите съгласно БДС EN ISO 12956

за 3 обр.- 138,00 лв

за 5 обр.-176,00 лв